ขั้นตอนการยื่นสภาวิชาชีพบัญชี

ขั้นตอนการยื่น CPD ออนไลน์

1
เข้าสู่เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th

2
เข้าสู่บริการออนไลน์ จากนั้นเลือกหมวด “แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี”

3
ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นใส่รหัสหลักสูตรจากหนังสือรับรอง
ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา และกดปุ่ม “ค้นหา”

4
ระบบจะปรากฏรายการหลักสูตรที่ท่านได้ค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

5
หลักสูตรที่ท่านต้องการยื่นจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถ Print Screen เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น
ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

ผู้ทำบัญชี
ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและ
ต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี