การกรอกข้อมูลในการออกใบเสร็จ

1
เข้าหน้าประวัติส่วนตัว จะพบแถบการแจ้งเตือน กรณีที่ท่านยังไม่ได้กรอกข้อมูล2
จะพบหน้าข้อมูลของท่าน ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน3
เมื่อเรียบร้อยกด Update ประวัติส่วนตัว เป็นอันเสร็จเรียบร้อย4
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขข้อมูล ท่าสามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้ ในส่วน แก้ไขข้อมูล ในหน้าโปร์ไฟล์ส่วนตัว