ขั้นตอนเข้าการอบรม

1
หากท่านได้รับ e-mail ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในการเข้าเรียนจะมีปุ่ม “เข้าอบรมหลักสูตรนี้” แสดงขึ้นในหน้ารายละเอียดหลักสูตร2
คลิก “เข้าอบรมหลักสูตรนี้” จะนำท่านไปที่หน้าบทเรียน

3
เมื่อเข้ามาจะพบกับบททดสอบจำนวน 10 ข้อซึ่งเป็นการทดสอบก่อนเข้าเรียน4
เมนูด้านซ้าย


5
รูปแบบสื่อการเรียน


วิธีใช้งานผังการเรียนรู้จะแสดงหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
** แนะนำให้เรียนในแต่ละหัวข้อย่อยให้จบก่อน แล้วจึงทำหยุดเล่น หรือ การออกจากระบบ
จะปรากฏหน้าต่างนี้ถ้าทำการเรียนครบ
ถ้าอบรมไม่ครบจะปรากฏหน้าต่างนี้
7
รูปแบบหน้าข้อสอบ

ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices)จำนวนข้อสอบขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมง (ตามหลักเกณฑ์สภาวิชาชีพฯ)
ทำข้อสอบผ่าน 60% จากทั้งหมดถือว่าผ่านการอบรม
มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 2 ครั้ง (กรณีสอบ 2 ครั้งไม่ผ่าน จะไม่มีสิทธิสอบและรับหนังสือรับรอง)
ข้อสอบแต่ละครั้ง จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากจะเป็นการสุ่มข้อสอบขึ้นมาจากฐานข้อมูลแบบทดสอบ

เมื่อสอบผ่านจะขึ้นหน้าต่างแบบตัวอย่างเมื่อสอบผ่าน ตามหลักเกณฑ์แล้ว สามารถรับหนังสือรับรองและสามารถไปยื่นเก็บชั่วโมงได้ทันที