ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง

1
ประวัติส่วนตัว “พิมพ์หนังสือรับรองผ่านการอบรมสัมมนา”

2
จะพบกับหลักสูตรที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดเลือก Print ใบรับรองต่างๆ หรือ Save เป็น ไฟล์ PDF เก็บไว้